Zobacz nasze oddziały

Centrala Bełchatów

Ul. Warszawska 30
97-400 Bełchatów
fax.: 00 48 422350053
mail: spedycja@datumlogistic.pl
mail: biuro@datumlogistic.pl
mail: transport@datumlogistic.pl

Pabianice

Urszula Kubasiewicz
Tel: 505 178 278
mail: urszula.kubasiewicz@datumlogistic.pl
mail: transport@datumlogistic.pl

Partnerzy

TRANSPORT ODPADÓW :

Spółka Datum Logistic to spółka zajmująca się również transportem odpadów. Posiadamy wszelkie zezwolenia do transportu odpadów poszczególnych typów tj :

● Odpady tworzyw sztucznych
● Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
● Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
● Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
● Cząstki i pyły metali nieżelaznych
● Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
● Opakowania z papieru i tektury
● Opakowania z tworzyw sztucznych
● Opakowania z drewna
● Opakowania z metali
● Opakowania wielomateriałowe
● Zmieszane odpady opakowaniowe
● Opakowania ze szkła
● Opakowania z tekstyliów
● Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
● Zużyte opony
● Metale żelazne
● Metale nieżelazne
● Tworzywa sztuczne
● Szkło
● Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
● Drewno
● Tworzywa sztuczne
● Miedź, brąz, mosiądz
● Aluminium
● Ołów
● Cynk
● Żelazo i stal
● Cyna
● Mieszaniny metali
● Odpady żelaza i stali
● Odpady metali nieżelaznych
● Papier i tektura
● Metale żelazne
● Metale nieżelazne
● Tworzywa sztuczne i guma
● Tekstylia
● Minerały (np. piasek, kamienie)
● Papier i tektura
● Odzież
● Tworzywa sztuczne
● Metale
● Odpady tworzyw sztucznych
● Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
● Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
● Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
● Cząstki i pyły metali nieżelaznych
● Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
● Opakowania z papieru i tektury
● Opakowania z tworzyw sztucznych
● Opakowania z drewna
● Opakowania z metali
● Opakowania wielomateriałowe
● Zmieszane odpady opakowaniowe
● Opakowania ze szkła
● Opakowania z tekstyliów
● Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
● Aluminium
● Ołów
● Cynk
● Żelazo i stal
● Cyna
● Mieszaniny metali
● Odpady żelaza i stali
● Odpady metali nieżelaznych
● Papier i tektura
● Metale żelazne
● Metale nieżelazne
● Tworzywa sztuczne i guma
● Szkło
● Tekstylia
● Minerały (np. piasek, kamienie)
● Papier i tektura
● Szkło
● Odzież
● Tworzywa sztuczne
● Metale
******************************************************

Co to jest Transport odpadów :

Transport odpadów nie jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie o odpadach. Nie oznacza to jednak, że w ustawie nie ma zapisów dotyczących zasad jakimi należy kierować się prowadząc działalność polegającą na transporcie odpadów.

Pojęcie transportu odpadów przewija się jednak w innych definicjach, mianowicie transportowanie odpadów jest jedną z form gospodarowania nimi – art. 3ust. 3 p. 1 ustawy o odpadach.

gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów,

Następną definicją, w której pojawia się transport jest definicja posiadacza odpadów - art. 3, ust. 3, p 13 ustawy o odpadach; przez:

posiadacza odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,

Definicja ta ma kluczowe znaczenie jeśli prowadzona jest tylko i wyłącznie działalność w zakresie transporcie odpadów. W takim przypadku nie ma obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji odpadów oraz z składania zestawień zbiorczych o odpadach. Należy jedynie prowadzić uproszczoną ewidencje odpadów za pomocą kart przekazania odpadów - art. 36, ust. 5 ustawy o odpadach.

Prowadzący wyłącznie transport odpadów prowadzi ewidencję z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadu.

Transportujący odpady zobowiązany jest do odebrania i dostarczenia odpadów wyłącznie do miejsca wskazanego przez posiadacza przekazującego odpad - art. 25 ustawy o odpadach. […]

Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać prowadzącemu transport odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady.

Prowadzący transport odpadów jest obowiązany dostarczyć te odpady do posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego usługę.