Zobacz nasze oddziały

Centrala Bełchatów

Ul. Warszawska 30
97-400 Bełchatów
fax.: 00 48 422350053
mail: spedycja@datumlogistic.pl
mail: biuro@datumlogistic.pl
mail: transport@datumlogistic.pl

Pabianice

Urszula Kubasiewicz
Tel: 505 178 278
mail: urszula.kubasiewicz@datumlogistic.pl
mail: transport@datumlogistic.pl

Partnerzy

Oferta

Spółka Datum Logistic, aby sprostać coraz większym wymaganiom rynku krajowego oraz międzynarodowego, a także w celu usatysfakcjonowania naszych Klientów, systematycznie unowocześnia posiadany tabor oraz zdobywa coraz więcej przewoźników poszerzając terytorialny zasięg działania. Robimy wszystko, aby ciągle doskonalić wykonywane przez nas usługi w branży TSL, minimalizując przy tym negatywny wpływ na środowisko. Przestrzegamy jednocześnie przepisów o ruchu drogowym i o czasie pracy kierowców. Datum Logistic posiada gotowe warianty współpracy, aby mogli Państwo wybrać ten, najbardziej optymalny dla siebie, dopasowany do Państwa potrzeb i możliwości. Kompetentny personel zajmie się doborem najbardziej efektywnych rozwiązań logistycznych, aby Państwa towar bezpiecznie i szybko trafił do celu. Spółka posiada odpowiednie ubezpieczenia w ruchu krajowym oraz międzynarodowym. W naszej ofercie polecamy Państwu szeroką gamę usług, znajdujących się pod pojęciem usług branży TSL. Oferujemy usługi spedycyjno-transportowe w zakresie krajowym i zagranicznym, wynajem busów, transport samochodowy, transporty jednorazowe i najbardziej przez nas pożądane: stałe zlecenia transportowo - logistyczne przygotowane specjalnie dla danej firmy. Staramy się dopasować indywidualne potrzeby Klienta z naszymi szerokimi możliwościami. Do Państwa dyspozycji są samochody o ładowności od 1 do 24 ton. Przy całościowej obsłudze wspomaga nas kilkadziesiąt firm transportowych z całej Polski, jak również przewoźnicy zagraniczni. Do Państwa dyspozycji są również samochody o różnych zabudowach

TRANSPORT PONADGABARYTOWY:

Dysponujemy specjalistycznymi pojazdami umożliwiającymi przewóz towarów ponadnormatywnych o różnym charakterze na terenie całej Polski oraz Europy. Do wykonywania transportu używamy wyspecjalizowanych pojazdów. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze oraz doświadczeniu kierowców bezpiecznie i terminowy wykonujemy transporty ponadgabarytowe:

● sprzętu budowlanego
● sprzętu rolniczego
● suwnic belek nośnych o bardzo dużej długości
● konstrukcji stalowych różnego typu
● maszyn i urządzeń
● dźwigów

Oferujemy Państwu organizację transportu wraz ze wszystkimi wymogami prawnymi gwarantując przy tym :

● załatwianie wszelkich formalności i dokumentacji (wyrabianie zezwoleń, uzgodnień)
● załadunek, rozładunek
● przeprawy promowe
● pilotaż

Co to jest pojazd nienormatywny? kiedy potrzebne są zezwolenia na taki Transport ?

Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy:

Definicja powyższa podana jest w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym - zgodnie z najnowszą zmianą wprowadzoną w ustawie z dnia 18.08.2011r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw(Dz. U. Nr 222 z 2011r. poz. 1321). Definicja ta jest tożsama z definicją podaną w ustawie z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych, która równocześnie została zmieniona. Ustawa wejdzie w życie 18.10.2012r. a niektóre jej istotne zapisy już w dniu 18.10.2011r.

Zezwolenie dla pojazdu nienormatywnego

Konieczność uzyskania zezwolenia dla pojazdu nienormatywnego:
Ruch pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, Zezwolenia na wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi będą wydawane w siedmiu kategoriach. Kategoria I i II zezwoleń będzie wydawana dla ładunków podzielnych natomiast kategorie od III do VII bedą wydawane dla ładunków niepodzielnych. Zgodnie z definicją ładunku niepodzielnego podaną w art. 2 pkt 35b ustawy prawo o ruchu drogowym ładunek niepodzielny to ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków.

TRANSPORT TOWAROWY :

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Jako firma transportowo spedycyjna możemy zaoferować Państwu usługi z zakresu transportu krajowego oraz Transportu międzynarodowego oddając do dyspozycji pojazdy typu:

● firanki
● zestawy przestrzenne
● izotermy
● chłodnie
● wywrotki
● busy

Posiadanie własnej floty daje nam zdecydowanie szersze możliwości organizacji transportów niż korzystanie tylko i wyłącznie z przewozników stacjonarnych. Wykonywany przez nas transport jest realizowany w oparciu o wszystkie wymagania prawne oraz rozporządzenia dotyczące przewozu towarów.

Wysokie sumy ubezpieczeń przewożonych towarów dają naszym klientom solidne zabezpieczenie w przypadku szkody.

Ciężka praca oraz konsekwencja działania pozwala nam rozwijać się w sposób bardzo dynamiczny dając naszym klientom najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu transportu oraz logistyki. Dysponujemy panelem informatycznym na którym nasi klienci mogą bezpośrednio zgłaszać do nas swoje zapotrzebowania Transportowe co skra czas oraz naszą reakcje na podjęcie transportu oraz zapewnia zagwarantowanie pojazdu.

Profesjonalne doświadczenie i szczegółowa wiedza w dziedzinie transportu krajowego oraz międzynarodowego, a także usług celnych, sprawiają, że ładunki przewożone przez nas dopierają na czas w wyznaczone miejsca.

Co to jest Transport drogowy :

Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji. Jest to, obok łączności, dział gospodarki, które zwiększają użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni. Transport jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. Jego rozwój warunkuje ich rozwój i odwrotnie – gorszy rozwój gospodarki lub transportu wiąże się z pogorszeniem sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce. W połączeniu z logistyką oraz spedycją, transport wchodzi w skład branży TSL

Z punktu widzenia ekonomii transport polega na odpłatnym świadczeniu usług, których rezultatem jest najczęściej przemieszczenie osób i ładunków. Stąd też bierze się podstawowy podział transportu na transport pasażerski (komunikację) i transport towarowy (ładunków).

TRANSPORT ODPADÓW :

Spółka Datum Logistic to spółka zajmująca się również transportem odpadów. Posiadamy wszelkie zezwolenia do transportu odpadów poszczególnych typów tj :

● Odpady tworzyw sztucznych
● Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
● Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
● Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
● Cząstki i pyły metali nieżelaznych
● Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
● Opakowania z papieru i tektury
● Opakowania z tworzyw sztucznych
● Opakowania z drewna
● Opakowania z metali
● Opakowania wielomateriałowe
● Zmieszane odpady opakowaniowe
● Opakowania ze szkła
● Opakowania z tekstyliów
● Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
● Zużyte opony
● Metale żelazne
● Metale nieżelazne
● Tworzywa sztuczne
● Szkło
● Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
● Drewno
● Tworzywa sztuczne
● Miedź, brąz, mosiądz
● Aluminium
● Ołów
● Cynk
● Żelazo i stal
● Cyna
● Mieszaniny metali
● Odpady żelaza i stali
● Odpady metali nieżelaznych
● Papier i tektura
● Metale żelazne
● Metale nieżelazne
● Tworzywa sztuczne i guma
● Tekstylia
● Minerały (np. piasek, kamienie)
● Papier i tektura
● Odzież
● Tworzywa sztuczne
● Metale
● Odpady tworzyw sztucznych
● Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
● Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
● Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
● Cząstki i pyły metali nieżelaznych
● Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
● Opakowania z papieru i tektury
● Opakowania z tworzyw sztucznych
● Opakowania z drewna
● Opakowania z metali
● Opakowania wielomateriałowe
● Zmieszane odpady opakowaniowe
● Opakowania ze szkła
● Opakowania z tekstyliów
● Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
● Aluminium
● Ołów
● Cynk
● Żelazo i stal
● Cyna
● Mieszaniny metali
● Odpady żelaza i stali
● Odpady metali nieżelaznych
● Papier i tektura
● Metale żelazne
● Metale nieżelazne
● Tworzywa sztuczne i guma
● Szkło
● Tekstylia
● Minerały (np. piasek, kamienie)
● Papier i tektura
● Szkło
● Odzież
● Tworzywa sztuczne
● Metale

Co to jest Transport odpadów :

Transport odpadów nie jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie o odpadach. Nie oznacza to jednak, że w ustawie nie ma zapisów dotyczących zasad jakimi należy kierować się prowadząc działalność polegającą na transporcie odpadów.

Pojęcie transportu odpadów przewija się jednak w innych definicjach, mianowicie transportowanie odpadów jest jedną z form gospodarowania nimi – art. 3ust. 3 p. 1 ustawy o odpadach.

gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów,

Następną definicją, w której pojawia się transport jest definicja posiadacza odpadów - art. 3, ust. 3, p 13 ustawy o odpadach; przez:

posiadacza odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,

Definicja ta ma kluczowe znaczenie jeśli prowadzona jest tylko i wyłącznie działalność w zakresie transporcie odpadów. W takim przypadku nie ma obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji odpadów oraz z składania zestawień zbiorczych o odpadach. Należy jedynie prowadzić uproszczoną ewidencje odpadów za pomocą kart przekazania odpadów - art. 36, ust. 5 ustawy o odpadach.

Prowadzący wyłącznie transport odpadów prowadzi ewidencję z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadu.

Transportujący odpady zobowiązany jest do odebrania i dostarczenia odpadów wyłącznie do miejsca wskazanego przez posiadacza przekazującego odpad - art. 25 ustawy o odpadach. […]

Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać prowadzącemu transport odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady.

Prowadzący transport odpadów jest obowiązany dostarczyć te odpady do posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego usługę.

TRANSPORT DROBNICOWY :

Drobnica to pojęcie określające na ogół towary przeznaczone do transportu w postaci niewielkich pakunków takich, jak opakowania kartonowe, paczki, skrzynie, worki, czasami dodatkowo umieszczone na europaletach.

Datum Logistic zapewnia profesjonalny i ekspresowy transport drobnicy. Cechuje nas szybkie i zawsze pewne działanie. Naszemu doświadczeniu zaufało już wiele znaczących na polskim rynku przedsiębiorstw, jak również osoby prywatne, dla których z powodzeniem realizujemy zlecenia transportowe.

Wspieramy rozwój naszych Klientów oferując im tańsze i bardziej wydajne rozwiązania logistyczne. Opracowane przez nas rozwiązania, dostosowane dla poszczególnych sektorów przemysłu, dają naszym Klientom istotną przewagę konkurencyjną. Zapewniamy transport do dowolnego miejsca w Europie, z czego kraje Unii Europejskiej stanowią główny kierunek obsługi.

Transport materiałów sypkich

Przepraszamy. Trwa migracja danych. Mamy wieloletnie doświadczenie w transporcie i logistyce materiałów sypkich luzem na terenie Polski i Europy.

Współpracujemy z wytwórniami pasz, zakładami azotowymi, firmami handlowymi, młynami, zakładami tłuszczowymi i słodowniami.

Organizujemy transport m.in.:

● żwiru
● piasku
● ziemi
● torfu
● granitu
● węgla
● koksu
● nawozów